Merytoryczne i finansowe sprawozdanie
z działalności Fundacji za rok 2005

Sprawozdanie merytoryczne

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

03.10.2001 r. jako fundacja
08.12.2004 r. jako organizacja pożytku publicznego
Numer KRS-u: 00000 47638

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Urszula Smok — prezes Fundacji
Halina Smok — wiceprezes Fundacji
Janusz Skoczylas — sekretarz
Janusz Lange — członek Zarządu

Cele statutowe fundacji:
Celem fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji:

1. Pomoc chorym

 • Dofinansowanie pozostałych kosztów badań typujących dawców szpiku kostnego wykonanych w 2004 roku. Dawcy zostali wpisani do rejestru: Fundacji Podaruj Życie, Banku Krajowego i Światowego.
 • Organizowanie specjalistycznych konsultacji w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Londynie.
 • Edukacja personelu medycznego, w szczególności lekarzy rodzinnych — zorganizowanie II Krakowskiej Konferencji naukowej pt. Opieka nad pacjentem po chorobie nowotworowej (CMUJ w Krakowie).
 • W ramach pomocy Fundacja bezpłatnie udostępniła swoje konto — 10 osobom potrzebującym w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe.
 • Dofinansowanie kosztów leczenia.
 • Refundacja kosztów podróży na trasie dom-klinika.
 • Refundacja pobytów w hotelach przyszpitalnych opiekunów dzieci hospitalizowanych.
 • Spotkania z chorymi i ich bliskimi.

Tak jak w poprzednich latach zajmowaliśmy się również promocją Fundacji.

Sprawozdanie finansowe

A. Przychody

 • Darowizny: 142.876,11 zł
 • Dotacje z budżetu gminy: 5.700,00 zł
 • Pozostałe przychody (darowizny rzeczowe): 11.911,25 zł
 • Odsetki: 59,74 zł

Brak odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację.

B. Informacje o kosztach poniesionych na:

 • Realizację celów statutowych, w tym:
  badania dawców szpiku — koszt materiałowy, czynniki (dopłata do wykonanych badań w 2004 r.) 644,69 zł
  zwrot kosztów leczenia: 15.171,60 zł
  konferencja (usługi obce): 13.620,53 zł
  pozostałe: 5.774,21 zł
  razem: 35. 211,25 zł
 • Administrację:czynsze: 1.200,00 zł
  opłaty telefoniczne: 3.438,25 zł
  pocztowe: 680, 30 zł
 • Pozostałe koszty: 16.336,49 zł

Działalność gospodarczą — nie prowadzi.