Merytoryczne i finansowe sprawozdanie
z działalności Fundacji za rok 2006

Sprawozdanie merytoryczne

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

03.10.2001 r. jako fundacja
08.12.2004 r. jako organizacja pożytku publicznego
Numer KRS-u: 00000 47638

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Urszula Smok — prezes Fundacji
Halina Smok — wiceprezes Fundacji
Janusz Skoczylas — sekretarz
Janusz Lange — członek Zarządu

Cele statutowe fundacji:

Celem fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji:

1. Pomoc chorym

 • Edukacja personelu medycznego, w szczególności lekarzy rodzinnych — zorganizowanie III Krakowskiej Konferencji naukowej pt. Choroby nowotworowe — profilaktyka i leczenie.
 • W ramach pomocy Fundacja bezpłatnie udostępniła swoje konto dziesięciu potrzebującym osobom, w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe.
 • Dofinansowanie kosztów leczenia.
 • Refundacja kosztów podróży na trasie dom-klinika.
 • Organizowanie specjalistycznych konsultacji w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Londynie.
 • Spotkania z chorymi i ich bliskimi.

Tak jak w poprzednich latach zajmowaliśmy się również promocją Fundacji.

Sprawozdanie finansowe

A. Przychody:

 • Darowizny: 90.640,92 zł
 • Z budżetu gminy: 25.745,00 zł
 • Pozostałe przychody: 14.137,04 zł
 • Odsetki: 20,88 zł

B. Informacja o kosztach poniesionych na:

 • Realizację celów statutowych:
  zwrot kosztów leczenia: 20.973,88 zł
  konferencje (usługi obce): 31.598,93 zł
  darowizny: 1.492,89 zł
 • Administrację:
  zużycie materiałów: 1.976,17 zł
  usługi obce: 10.808,84 zł
  wynagrodzenia: 15.307,34 zł
  Inne: 5,24 zł

Działalność gospodarczą — nie prowadzi.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.