Merytoryczne i finansowe sprawozdanie
z działalności Fundacji za rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

03.10.2001 r. jako fundacja
08.12.2004 r. jako organizacja pożytku publicznego
Numer KRS-u: 00000 47638

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Prezes Fundacji — Urszula Smok
Wiceprezes Fundacji — Halina Smok
Sekretarz — Anna Goroll-Kaszewska
Członkowie — Janusz Lange, Jadwiga Adam, Krzysztof Jurek

Określenie celów statutowych organizacji:

Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji:

 • Przebadaliśmy 100 potencjalnych dawców szpiku, którzy zostali wpisani do rejestru: Fundacji, Banku Krajowego we Wrocławiu oraz Światowego.
 • Zorganizowaliśmy IV Krakowską Konferencję pt. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową, która odbyła się 12 i 13 października br. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adresowana była środowiska medycznego, w szczególności do lekarzy rodzinnych oraz chorych i ich najbliższych. Uczestnictwo było bezpłatne. Każdy ze słuchaczy otrzymał Certyfikat Uczestnictwa wydany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, ponadto lekarzom dodatkowo zostało przyznanych po 10 pkt. edukacyjnych. Ilość uczestników to ok. 530 osób.
 • W ramach pomocy Fundacja od 2003 r. bezpłatnie udostępnia swoje konto osobom potrzebującym w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe; W tym roku konto udostępniliśmy 9 osobom chorym z różnych miast Polski.
 • Dofinansowanie kosztów leczenia.
 • Refundacja kosztów podróży na trasie dom-klinika.
 • Organizizacja na bieżąco — wg potrzeb — specjalistycznych konsultacji hematologicznych w klinikach: w Krakowie, Wrocławiu oraz w Londynie.
 • Stałym elementem działalności są organizowane przez Fundację spotkania z chorymi i ich bliskimi (wg indywidualnego zapotrzebowania).
 • W tym roku rozszerzyliśmy zakres naszej działalności – nasi podopieczni mogą korzystać z profesjonalnej pomocy psychologa.
 • Przeprowadzenie kwesty na rzecz podopiecznej Fundacji Podaruj Życie ( zebrana kwota to 3.366,00 zł).

Tak jak w poprzednich latach zajmowaliśmy się również promocją Fundacji przy imprezach organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa

Zatrudnienie:

 • jedna osoba na 1/8 etatu,
 • 4 umowy zlecenia,
 • 1 umowa o dzieło.

Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie- okres trwania działalności organizacji nie jest ograniczony w statucie.

Sprawozdanie finansowe

Przychody:

RAZEM: 145.253,69 zł

 • Darowizny: 39.834,30 zł
 • Darowizny 1%: 83.403,22 zł
 • Z budżetu gminy: 22.000,00 zł
 • Pozostałe przychody:
  odsetki: 16,17 zł

Informacja o kosztach poniesionych na:

 • Realizację celów statutowych: RAZEM: 108.729,73 zł
 • Badania dawców: 36.067,23 zł
 • Zwrot kosztów leczenia: 47.480,12 zł
 • Konferencje (usługi obce): 22.992,89 zł
 • Zwrot do budżetu UM: 2.189,40 zł
 • Administrację: RAZEM: 46.695,71 zł
 • Zużycie materiałów: 2.081,24 zł
 • Usługi obce: 22.543,23 zł
 • Wynagrodzenia: 18.710,03 zł
 • Pozostałe koszty: 3.361,21 zł
 • Inne: 56,00 zł

Działalność gospodarczą — nie prowadzi.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.