Merytoryczne i finansowe sprawozdanie
z działalności Fundacji za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

03.10.2001 r. jako fundacja
08.12.2004 r. jako organizacja pożytku publicznego.
Numer KRS-u: 00000 47638

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Prezes Fundacji — Urszula Smok
Wiceprezes Fundacji — Halina Smok
Sekretarz — Anna Goroll-Kaszewska
Członkowie — Janusz Lange, Jadwiga Adam, Krzysztof Jurek

Określenie celów statutowych organizacji:

Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację Urszuli Smok „Podaruj Życie”.

1. Pomoc chorym

 • w ramach pomocy Fundacja od 2003 r. bezpłatnie udostępnia swoje konto osobom potrzebującym w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe.
 • w tym roku konto udostępniliśmy 16 osobom chorym z różnych miast Polski. Dofinansowanie kosztów leczenia oraz refundacja kosztów podróży na trasie dom-klinika, (9 chorych w wysokości 13.795,81 zł ). Zgodnie z dyspozycjami podopiecznych pozostałe środki będą przekazane w latach następnych.
 • organizujemy na bieżąco — wg potrzeb — specjalistyczne konsultacje hematologiczne w klinikach: w Krakowie, Wrocławiu oraz w Londynie
 • stałym elementem działalności są organizowane przez Fundację spotkania z chorymi i ich bliskimi (wg indywidualnego zapotrzebowania) oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy z osobami, które nie mogą zgłosić się do nas osobiście

2. W 2009 roku Fundacja przebadała 400 potencjalnych dawców w Krakowie i Busku-Zdroju.

Potencjalni dawcy zostali wpisani do rejestru: Fundacji Urszuli Smok Podaruj Życie, Banku Krajowego i Światowego. Realizacja badań była możliwa dzięki wpłatom 1% za rok 2008 oraz wsparciu Banku PKO-BP SA.

3. Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz przy wsparciu finansowym firm: Enion Energia, Herbapol, GlaxoSmithKline.

Celem zadania było poszerzenie wiedzy w zakresie zmniejszania zachorowań na choroby nowotworowe. Wcześnie wykryta choroba, wcześnie rozpoczęte właściwe leczenie zwiększa szansę na całkowite wyleczenie. Pomniejsza również koszty leczenia.

Pragniemy również ofiarować nadzieję osobom chorym na nowotwory ukazując im, że osoba chora nie jest osamotniona w swym nieszczęściu, ma żywy przykład, że inni mają to za sobą, że są WYLECZENIE, że są ZDROWI. Dla osoby chorej, jak również dla jej najbliższych przykład taki ma ogromne, pozytywne znaczenie.

W ramach projektu Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem zorganizowaliśmy:

 • V Krakowską Konferencję Choroby nowotworowe — profilaktyka, leczenie i opieka (17,18 kwietnia 2009 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
  W trakcie V Krakowskiej Konferencji tradycyjnie już były prezentowane najnowsze osiągnięcia medyczne w dziedzinie prewencji schorzeń cywilizacyjnych, hematologii i onkologii, programy profilaktyczne. Zwracano uwagę na konieczność wczesnej prewencji, rozpoznania oraz objęcia szczególną i właściwą opieką pacjenta hematoonkologicznego, aby maksymalnie ograniczyć negatywne skutki choroby nowotworowej tak u pacjenta jak i jego najbliższych.Wykładowcami na V Krakowskiej Konferencji byli wybitni naukowcy — specjaliści z ośrodków naukowych. Rangę Konferencji swą obecnością podnieśli m.in.prof. dr hab. med. Antoni Czupryna — Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Klinicznych
  dr Andrzej Ryś — Dyrektor ds. Zdrowia Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej
  prof. dr hab. med. Andrzej Lange — Konsultant Krajowy w dziedzinie Immunologii Klinicznej, Członek Zarządu oraz Doradca Europejskiej Federacji Transplantacyjnej — reprezentujący Europę Wschodnią,
  prof. dr hab. med. Witold Lukas – Krajowy Konsultant w dziedzinie Medycyny RodzinnejProgram V Krakowskiej Konferencji składał się z siedmiu sesji, podczas, których omawiano takie zagadnienia jak: hematologia dorosłych, nowoczesne technologie w onkologii, nowotwory głowy i szyi, rak płuc, komunikacja z pacjentem z choroba nowotworową, relacja z chorym, pielęgniarstwo onkologiczne. Konferencja miała charakter otwarty. Adresowana była do wszystkich zainteresowanych profilaktyką, promocją zdrowia: pacjentów, młodzieży w szczególności zainteresowanych problematyką chorób krwi, chorób nowotworowych. Pragnęliśmy w ten sposób kształtować postawę prozdrowotną wśród osób zdrowych, młodych — szczególnie wśród młodzieży studenckiej. Nasze przedsięwzięcie kierowane było również do środowiska medycznego, w szczególności do lekarzy rodzinnych, ponieważ często właśnie to w ich rękach spoczywa los chorego, jego szansa na wyzdrowienie, a nawet życie. Tak jak w poprzednich latach – zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z dn. 24 stycznia 2003 r. pracownicy służby zdrowia uczestniczący w Konferencji otrzymali Certyfikat Uczestnictwa wydany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, dodatkowo lekarzom zostało przyznanych 10 pkt. edukacyjnych. Nasze przedsięwzięcie ponownie spotkało się z dużym zainteresowaniem — uczestniczyło ok. 250 osób.
 • Cykl szkoleń dla lekarzy rodzinnych Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych w Centrum Naukowym GlaxoSmithKline: — Wczesna Diagnostyka chorób nowotworowych: Rak Płuca (maj 2009r.) — Wczesna diagnostyka nowotworowych chorób krwi (czerwiec 2009r.). Szkolenia były adresowane do lekarzy rodzinnych. Często bowiem w ich rękach spoczywa los chorego, jego szansa na wyzdrowienie, a nawet życie. Wcześnie wykryta choroba nowotworowa, wcześniej rozpoczęte właściwe leczenie zwiększa szansę na wyleczenie. Wierzymy, że wiedza wyniesiona ze Szkoleń będzie pomocna lekarzom w ich codziennej pracy dla dobra chorego. Każde spotkanie było poświęcone jednemu konkretnemu zaganieniu i trwało ok. 2 godzin. Uczestniczyło ok. 50 lekarzy rodzinnych (26 osób — Rak płuc, 28 osób — Nowotwory krwi). Uczestnictwo było bezpłatne.
 • II Marsz Nadziei i Życia (październik 2009 r. Magistrat Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Główny, Okno Papieskie ul. Franciszkańska3) Celem imprezy było nagłośnienie idei dawstwa szpiku kostnego oraz przybliżenie społeczeństwu sytuacji osób chorujących onkologicznie. Znani i lubiani aktorzy: Dorota Segda, Magdalena Walach, Krzysztof Globisz, Tadeusz Huk przeczytali piękne, pełne nadziei listy które zostały przyczepione do zielonych balonów, które zostały wręczone każdemu z uczestników Marszu. Ania, Rafał, Iza, Zbyszek, Martynka, Bartosz, Pawełek… i wielu innych było rzecznikami tych wszystkich, których przekazu nie powinniśmy zapominać. Listy pisali dorośli i dzieci, pięćdziesięcioletni i trzyletni, mężczyźni i dziewczęta… Z oddziału Transplantologii, znad kuchennego stołu, do zmarłej na białaczkę mamy, w 3 lata po przeszczepie, przed zaśnięciem, w sposób prosty, bezpośredni… Wszystkie te listy łączy nadzieja w życie oraz groźna choroba, która dotyka nie tylko ich samych ale i ich rodziny. Osoby zainteresowane tematyką działalności Fundacji mogły porozmawiać z wiceprezes Fundacji Haliną Smok, która prowadziła także zapisy na badania typujące dla potencjalnych dawców szpiku kostnego.Po oficjalnej części odbył się Marsz na trasie: Magistrat — ul. Grodzka — Rynek Główny — ul. Wiślna, ul. Franciszkańska 3. Następnie po Oknem Papieskim zostały uwolnione marzenia dołączone do zielonych balonów. Zwieńczeniem przedsięwzięcia był koncert międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiak.
 • Spotkania z młodzieża Dając niewiele — dajesz życie. Najchłoniejszą grupą i najbardziej pożądanymi potencjalnymi dawcami szpiku kostnego są młodzi ludzie — dlatego też akcja informacyjno-edukacyjna została skierowana do nich poprzez spotkania, rozmowy i dyskusje, które Fundacja przeprowadziła w październiku i listopadzie 2009 r. Celem akcji była popularyzacja idei dawstwa szpiku kostnego oraz honorowego oddawania krwi. W trakcie spotkań były przedstawiane zagadnienia związane z: białaczką, czym jest dawstwo szpiku kostnego, metody pobrania materiału przeszczepowego, kto może zostać dawcą szpiku oraz krwi — czyli kryteria kwalifikacyjne potencjalnych dawców szpiku. Organizując prelekcje chcieliśmy dotrzeć do młodych ludzi zaczynających dorosłe życie, rozwiewając ich wątpliwości i obalić mity dot. dawstwa szpiku. Uświadomić im, że jest ono bezbolesne i bezpieczne, gdyż szpik podobnie jak krew szybko się regeneruje. Dawca dając niewiele — dając szpik, dając krew może uratować życie drugiemu człowiekowi.Fakultet z oddawania krwi – spotkanie ze studentami w krakowskim Klubie Żaczek. Spotkanie odbyło się 29 października 2009 r. Każdy chętny student dodatkowo mógł zostać przebadany na dawcę szpiku oraz honorowo oddać krew dla pacjentów krakowskich szpitali. Do naszego rejestru potencjalnych dawców szpiku kostnego dołączyło ponad 40 żaków oraz Dorota Segda.Spotkanie z uczniami XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, które odbyło się 24 listopada 2009 r. Prelegentami byli: Łukasz Kapłoński – honorowy dawca szpiku, który słuchaczom opowiedział o swoim oddawaniu szpiku z talerza biodrowego, Urszula Smok – opowiadała o swoich doświadczeniach związanych z białaczką i powodach utworzenia fundacji oraz Jakub Dąbrowski – wolontariusz, który jest z nami od 7 lat tłumaczył na czym polega jego zaangażowanie w Fundacji: – Nie polega to na tym, że wolontariusz przychodzi raz na jakiś czas na konkretną akcję. Życie w Fundacji toczy się również między ważnymi wydarzeniami…

4. Fundacja Urszuli Smok Podaruj Życie zorganizowała koncerty charytatywne, z których dochód został przeznaczony na badania dawców szpiku oraz pomoc podopiecznym (Zezwolenie wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa, Nr Decyzji PB-5022-18/08). :

 • Kolędowanie z Artystami Piwnicy pod Baranami (styczeń, Kościół Arka Pana w Krakowie). Dochód z koncertu: 4.913, 08 zł
 • Koncert Charytatywny na rzecz Fundacji Urszuli Smok Podaruj Życie poświęcony pamięci Jana Pawła II (maj, Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Krakowie). Współorganizator: Gimnazjum im. Macieja Miechowity z Miechowa. Dochód z koncertu: 1.745,63 zł.
 • Z obłoków na ziemię w reżyserii Jana Nowickiego (październik, Kościół Arka Pana w Krakowie). Dochód z koncertu: 6.940,63 zł

5. Fundacja Urszuli Smok Podaruj Życie została zaproszona do udziału w spotkaniach, podczas których promowała ideę dawstwa szpiku kostnego:

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Busko-Zdrój (marzec)
 • Transplantacja — dar życia Wolbrom (wrzesień)
 • Dzień dawstwa szpiku kostnego Wrocław (listopad)
 • Dzień wolontariatu Uniwersytet Ekonomiczny Kraków (grudzień). W trakcie została przygotowana wystawa fotograficzna z życia fundacji i akcji badań dawców szpiku.

Tak jak w poprzednich latach zajmowaliśmy się również promocją Fundacji przy imprezach organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W roku 2009 Fundacja Urszuli Smok Podaruj Życie Rejestr Dawców Szpiku w Krakowie nie prowadziła działań stanowiących odpłatną działalność pożytku publicznego.

 • W 2009 roku Urszula Smok otrzymała Dyplom Uznania — Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających dla Dobra Innych Amicus Hominum  za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących oraz za całokształt realizowanych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności w Małopolsce.

ZATRUDNIENIE: 2 osoby na cały etat oraz 5 umów zlecenia.

6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie.

Okres trwania działalności organizacji nie jest ograniczony w statucie.

Sprawozdanie finansowe

A. Przychody:

RAZEM: 248. 869,40 zł

 • Darowizny: 32. 328,78 zł
 • Darowizny 1%: 171. 035,05 zł
 • Kwesty: 8. 686,26 zł
 • Inne – usługi promocyjne: 16. 940,00 zł
 • Urząd Miasta / Urząd Marszałkowski: 14. 900,00 zł
 • Inne: 124,04 zł
 • Odsetki: 4.855,27 zł

B. Informacja o kosztach poniesionych na:

 • Realizację celów statutowych: RAZEM: 145.294,08 zł
 • Badania dawców: 105.800,57 zł
 • Zwrot kosztów leczenia: 13.361,21 zł
 • Organizacja konferencji/marszu: 25.526,24 zł
 • Inne: 606,06 zł
 • Administrację: RAZEM: 209.422,35 zł
 • Zużycie materiałów i energii: 6.942,31 zł
 • Usługi obce: 33.896,47 zł
 • Podatki i opłaty: 2.342,38 zł
 • Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 66.353,00 zł
 • Pozostałe: 99.888,19 zł
 • Działalność gospodarczą — nie prowadzi

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości Fundacja stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

 • Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
 • Środki trwałe wycenia się według cen nabycia
 • Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
  rzeczowe składniki aktywów obrotowych — według cen nabycia
  zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
  rezerwy — w uzasadnionej wiarygodnej oszacowanej wartości
  fundusze własne z wyjątkiem udziałów własnych – w wartości nominalnej
  pozostałe aktywa i pasywa
 • Pozostałe składniki aktywów i pasywów zawarte są w informacji dodatkowej

Sporządzone dnia: 23.03.2010 r.