Merytoryczne i finansowe sprawozdanie
z działalności Fundacji za rok 2008

Sprawozdanie merytoryczne

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

03.10.2001 r. jako fundacja
08.12.2004 r. jako organizacja pożytku publicznego
Numer KRS-u: 00000 47638

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Prezes Fundacji — Urszula Smok
Wiceprezes Fundacji — Halina Smok
Sekretarz — Anna Goroll-Kaszewska
Członkowie — Janusz Lange, Jadwiga Adam, Krzysztof Jurek

Określenie celów statutowych organizacji:

Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji:

 • Dofinansowaliśmy pozostałe koszty badań 100 potencjalnych dawców szpiku przeprowadzonych w 2007 roku. Dawcy zostali wpisani do rejestru: Fundacji, Banku Krajowego we Wrocławiu oraz Światowego.
 • Kampania promocyjna pt Im się udało, inni czekają. Tworząc ją przyświecał nam cel, aby w ciepły i optymistyczny sposób przedstawić jaśniejszą stronę przeszczepu szpiku kostnego. Nie chcieliśmy szokować odbiorcy, wręcz odwrotnie — staraliśmy się ukazać mu, że warto pomagać, że warto podjąć walkę z tą groźną chorobą jaką jest białaczka. Pragniemy, aby społeczeństwo miało świadomość, iż dzięki przeszczepowi szpiku chorzy mają szansę na nowe życie, w którym mogą realizować swoje marzenia, plany. Spot reklamowy daje również nadzieję osobom chorym na nowotwory układu krwiotwórczego (m.in. białaczki). Po pierwsze ukazuje, że osoba chora nie jest osamotniona w swym nieszczęściu, ma żywy przykład, że inni mają to za sobą, że są WYLECZENI, że są ZDROWI. Dla osoby chorej, jak również dla jej najbliższych przykład taki ma ogromne pozytywne znaczenie.
 • Pod patronatem Fundacji Urszuli Smok Podaruj Życie został zorganizowany spektakl teatralny Aleksandra Gelmana Ławeczka wykonaniu: Iwony Konieczkowskiej i Piotra Cyrwusa, opracowanie muzyczne przygotował Tadeusz Kwaśniak. Artyści zdecydowali się zagrać całkowicie charytatywnie, dlatego całkowity dochód w wysokości 2500 zł został przekazany na leczenie Ani — podopiecznej Fundacji.
 • Organizacja letnich spotkań Wakacyjne wytchnienie. Do udziału w naszym projekcie zaprosiliśmy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat chorujące immunologicznie oraz dzieci po przeszczepie szpiku kostnego — pacjentów Oddziałów: Immunologii oraz Przeszczepienia Komórek Krwiotwórczych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W spotkaniach brało udział również rodzeństwo naszych podopiecznych oraz dzieci osób chorujących — pacjentów Kliniki Hematologii CMUJ. 23 podopiecznych bawiło się z nami w kinie, muzeach. Każdy dzień zakończyliśmy mini piknikiem — poczęstunkiem urozmaiconym grami i zabawami rekreacyjnymi przy placu zabaw w parku AWF-u. W naszych spotkaniach uczestnictwo było bezpłatne, a po ich zakończeniu nasi podopieczni otrzymali upominki ufundowane przez GlaxoSmithKline i Fundację Urszuli Smok Podaruj Życie. (lipiec—sierpień, Kraków).
 • Marsze nadziei i życia zainaugurowaliśmy Ogólnopolski Miesiąc Walki z Rakiem. Celem naszej akcji było nagłośnienie idei dawstwa szpiku, pomoc krakowskim ośrodkom przeszczepiania szpiku i onkologii oraz przybliżenie społeczeństwu sytuację osób chorujących na białaczkę i inne choroby krwi, a także zbiórka pieniędzy na badania typujące potencjalnych dawców szpiku kostnego.
  W Magistracie Urzędu Miasta Krakowa — Piotr Cyrwus, Ola Maurer i Tomasz Schimscheiner — czytali listy napisane przez osoby chore opisujące ich marzenia, plany, postanowienia…
  Akcja czytania listów została połączona z zaplanowanym wypuszczaniem do nieba pod Oknem Papieskim listów umocowanych do zielonych balonów. Wypuszczanie balonów było poprzedzone marszem na trasie: Magistrat – Rynek Główny – Okno Papieskie. Uczestnikami akcji byli zaproszeni goście – przedstawiciele UMK, krakowskich klinik onkologicznych, znane osoby, przedstawiciele mediów, wolontariusze, mieszkańcy Krakowa oraz osoby, które chciały przyłączyć się do akcji. Każda z osób została obdarowana listami zawieszonymi do zielonych balonów. Dodatkowo w sobotę 4 października oraz w niedzielę 5 października w Sali Dietla Magistratu Urzędu Miasta Krakowa można było honorowo oddać krew, która zasiliła krakowskie placówki przeszczepowe. Tam też działał punkt informacyjny dla potencjalnych dawców szpiku kostnego.
 • Fundacja Urszuli Smok Podaruj Życie wraz z Centrum Naukowe GlaxoSmithKline była organizatorem cyklu szkoleń pt. Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych. Szkolenia były kierowane do lekarzy rodzinnych, gdyż często to w ich rękach spoczywa los chorego, jego szansa na wyzdrowienie, a nawet życie. Wcześnie wykryta choroba nowotworowa, wcześnie rozpoczęte właściwe leczenie zwiększa szansę na wyleczenie. Szkolenia odbyły się w okresie od września do grudnia 2008 r., uczestniczyło ok. 80 lekarzy. Udział w szkoleniu był bezpłatny.
 • Fundacja przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa wydała płyty z kolędami w wykonaniu Oli Maurer. Płyta stanowi element promocyjny działań fundacji. W grudniu za pośrednictwem Gazety Krakowskiej rozdaliśmy znaczącą część płyt, dzięki czemu dotarliśmy do wielu osób. Akcji tej towarzyszyły również obszerne artykuły dot. działalności Fundacji ze szczególnym naciskiem na propagowanie idei dawstwa szpiku kostnego.
 • W ramach pomocy Fundacja od 2003 r. bezpłatnie udostępnia swoje konto osobom potrzebującym w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe; W tym roku konto udostępniliśmy 11 osobom chorym z różnych miast Polski. Pozostałe środki zgodnie z dyspozycjami podopiecznych będą przekazane w latach następnych;
 • Dofinansowanie kosztów leczenia.
 • Refundacja kosztów podróży na trasie dom-klinika.
 • Organizujemy na bieżąco — wg potrzeb — specjalistyczne konsultacje hematologiczne w klinikach: w Krakowie, Wrocławiu oraz w Londynie.
 • Stałym elementem działalności są organizowane przez Fundację spotkania z chorymi i ich bliskimi (wg indywidualnego zapotrzebowania).
 • Przeprowadzenie dwóch kwest na rzecz badań dawców szpiku (maj — 1. 017,58 zł, październik — 722,46 zł. Zezwolenie wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa, Nr Decyzji PB-5022-18/08).

Ponadto:

 • W lutym 2008 r. Fundacja Podaruj Życie otrzymała od Urzędu Miasta Krakowa nowy lokal. Po przeprowadzonym gruntownym remoncie od czerwca nowa siedziba Fundacji mieści się na os. Albertyńskie 16/18, 31-852 Kraków.
 • Fundacja Urszuli Smok Podaruj Życie była inicjatorem Warsztatów medialnych przeznaczonych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szkolenie miało na celu rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych co przyczyni się do poprawienia jakości ich współpracy z mediami. Warsztaty prowadzili pracownicy TVP Kraków. Organizatorami warsztatów była Telewizja Polska Oddział w Krakowie oraz Wydział Spraw Społecznych UMK. ( 9 grudnia 2008, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK);
 • W 2008 roku Fundacja Urszuli Smok Podaruj Życie została laureatem GRAND PRIX Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego KRYSZTAŁY SOLI dla najlepszej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na terenie Małopolski w 2008 roku. Wcześniej Urszula Smok odebrała z rąk Marszałka nagrodę Kryształy Soli w kategorii Sport, Zdrowie, Turystyka;

Tak jak w poprzednich latach zajmowaliśmy się również promocją Fundacji przy imprezach organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zatrudnienie:

 • jedna osoba na 1 etat oraz 1 osoba na 1/8 etatu,
 • 3 umowy zlecenia.

Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie- okres trwania działalności organizacji nie jest ograniczony w statucie.

Sprawozdanie finansowe

Przychody:

RAZEM: 397. 246,70 zł

 • Darowizny: 96.256,19 zł
 • Darowizny 1%: 273.380,53 zł
 • Z budżetu gminy: 17.153,20 zł
 • Pozostałe przychody:
  Nagroda dla Najlepszej Organ.: 5.000,00 zł
 • Odsetki: 5. 456,89 zł

Informacja o kosztach poniesionych na:

 • Realizację celów statutowych: RAZEM: 30.325,55 zł
 • Badania dawców: 5. 805,28 zł
 • Zwrot kosztów leczenia: 4. 819,15 zł
 • Promocja: 17. 153,20 zł
 • Pozostałe akcje (usługi obce): 2. 547,92 zł
 • Administrację: RAZEM: 127. 614,84 zł
 • Zużycie materiałów: 7. 549,42 zł
 • Usługi obce: 67. 204,39 zł (w tym remont nowego lokalu)
 • Wynagrodzenia: 39. 564,73 zł
 • Podatki i opłaty: 30,00 zł
 • Pozostałe koszty: 13. 266,30 zł

Działalność gospodarczą — nie prowadzi.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości Fundacja stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

 • Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
 • Środki trwałe wycenia się według cen nabycia
 • Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
  rzeczowe składniki aktywów obrotowych — według cen nabycia
  zobowiązania — w kwocie wymagającej zapłaty
  rezerwy — w uzasadnionej wiarygodnej oszacowanej wartości
  fundusze własne z wyjątkiem udziałów własnych — w wartości nominalnej
  pozostałe aktywa i pasywa
 • Pozostałe składniki aktywów i pasywów zawarte są w informacji dodatkowej

Sporządzone dnia: 02.03.2009 r.