Merytoryczne i finansowe sprawozdanie
z działalności Fundacji za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

03.10.2001 r. jako fundacja
08.12.2004 r. jako organizacja pożytku publicznego.
Numer KRS-u: 00000 47638

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Prezes Fundacji — Urszula Smok
Wiceprezes Fundacji — Halina Smok
Sekretarz — Anna Goroll-Kaszewska
Członkowie — Janusz Lange, Jadwiga Adam, Krzysztof Jurek

Określenie celów statutowych organizacji

Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby onkologiczne. We wrześniu 2011 roku Fundacja rozszerzyła swoją statutową działalność zmieniając drugi człon nazwy na Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami.

Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację Urszuli Smok Podaruj Życie.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej
z podaniem realizacji celów statutowych:

 • w 2011 roku Fundacja przebadała 57 potencjalnych dawców szpiku kostnego z całego kraju, którzy zostali wpisani do rejestru: Fundacji Urszuli Smok Podaruj Życie, Banku Krajowego DCTK oraz Banku Światowego.
 • Fundacja bezpłatnie udostępniła konto 28 osobom z różnych miast Polski w celu zbierania pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe. Zgodnie z dyspozycjami podopiecznych pozostałe środki będą przekazane w kolejnych latach.
 • Poszukiwacze słońca — jak radzę sobie z chorobą nowotworową
  Wystawa fotograficzna — prac osób chorych hematoonkologicznie. Celem przedsięwzięcia była promocja dawstwa szpiku kostnego, krwi oraz transplantologii. Dodatkowym, równie ważnym aspektem było uświadomienie zdrowej części społeczeństwa, że w świecie chorych jest również miejsce na radość, pasje oraz zainteresowania (Brzeszcze, styczeń 2011r.)
 • NaSZPIKowani dobrem — akcja promująca dawstwo szpiku kostnego. Patronat Honorowy objęli: Wojewoda Małopolski — Stanisław Kracik, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski. W ramach akcji Fundacja wspólnie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w dniu 16 maja zorganizowała w gmachu Urzędu konferencję prasową. Podczas spotkania poruszono tematy związane ze świadomym dawstwem szpiku kostnego oraz o jego istotnej roli w ratowaniu życia chorych na białaczkę. W spotkaniu wzięli udział: Stanisław Kracik — Wojewoda Małopolski, Urszula Smok — założyciel i prezes Fundacji Podaruj Życie, dr Jolanta Goździk — Kierownik Oddziału Przeszczepienia Komórek krwiotwórczych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Lucyna Rusek – osoba po przeszczepie szpiku oraz podopieczna Fundacji, Ewa Wachowicz — Miss Polonia 1992, potencjalna dawczyni szpiku zarejestrowana w fundacji, a także Alicja Popiel — reporterka TVP Kraków, wg Punktu Informacji Kulturalnej najlepsza prezenterka ośrodków regionalnych 2010roku, również potencjalna dawczyni zarejestrowana w Fundacji. Na zakończenie konferencji odbyły się badania potencjalnych dawców szpiku.
 • Charytatywny Mecz Szpiczaści — Składaki
  Mecz piłki nożnej o puchar Burmistrz Brzeszcz między Szpiczastymi, a Składakami odbył się 5 czerwca br. na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach. Celem akcji zwiększenie świadomości na temat transplantacji szpiku i krwi oraz innych narządów ratujących życie chorym. Drużyny składały się z osób po przeszczepach szpiku i serca oraz ich przyjaciół. Oprócz meczu były zapewnione również inne atrakcje: bezpłatne badania i konsultacje z lekarzami, nauka pierwszej pomocy, pokazy taneczne, czy też występy artystyczne. Przed publicznością zaprezentowali się m.in. laureaci Konkursu Zaczarowanej Piosenki: Karolek Tomasiak oraz Karolina Żelichowska. To był niezwykły dzień, dzień w którym wszyscy razem krzyknęli Tak Dla Transplantacji Serca i Szpiku.
 • IV Marsz Nadziei i Życia (Kraków, wrzesień)
  Celem przedsięwzięcia było ukazanie społeczeństwu sytuacji chorych onkologicznie oraz promocja dawstwa szpiku kostnego. Trasa Marszu: Magistrat — ul. Grodzka — Rynek Główny — ul. Wiślna — ul. Franciszkańska 3 — Okno Papieskie. Udział w imprezie wzięli znani artyści: Martyna Kliszewska, Jan Peszek oraz Jakub Przebindowski, którzy przeczytali listy dzieci i dorosłych chorujących onkologicznie. Listy przepełnione wiarą i nadzieją ukazały zdrowej części społeczeństwa, że chorzy mają marzenia i plany na przyszłość, które dodają im sił do walki z chorobą. Udział w Marszu wzięli: Elżbieta Lęcznarowicz — Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Stanisław Kracik — Wojewoda Małopolskie wraz z Małżonką, Michał Marszałek — Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz blisko 200 uczestników. Po raz pierwszy w tym roku poprosiliśmy także o napisanie listów do naszych chorych przez osoby zdrowe. Jest to pewien symbol, przejaw solidarności z chorymi onkologicznie. Celem akcji jest zainteresowanie osób zdrowych sytuacją chorych, zastanowienie się co można zrobić dla chorego, w jaki sposób mu pomóc? Po części oficjalnej odbył się Marsz, którego trasą były ulice w centrum Krakowa. Akcja zakończyła się pod Oknem Papieskim, gdzie zostały wypuszczone zielone baloniki z dołączonymi do nich wcześniej czytanymi listami, aby wszystkie marzenia osób chorych mogły trafić prosto do nieba.
 • VII Krakowska Konferencja Nowotwór? Nie, dziękuje (Kraków, CMUJ, październik)
  Konferencja poświęcona została tematyce zwalczania chorób nowotworowych. Głównym celem organizatorów było wyczulenie środowiska medycznego w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki, jak również właściwej opieki nad pacjentem po zakończeniu specjalistycznego leczenia. Wykłady wygłosili specjaliści w dziedzinie chorób nowotworowych. Słuchacze otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa wydane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, zaś lekarzom przyznano punkty edukacyjne. Udział w VII Krakowskiej Konferencji wzięło ponad 320 osób.
  Instytucje wspierające: Collegium Medicum UJ, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
 • Jak być Szpiczastym — czyli prelekcje dot. dawstwa i przeszczepu szpiku kostnego
  Przedstawiciele Fundacji na zaproszenie szkół średnich w Krakowie i Bochni oraz firmy PwC przeprowadzili wykłady o dawstwie szpiku kostnego, krwiodawstwie i białaczce. W spotkaniach uczestniczyli także: osoba po przeszczepie szpiku (podopieczna Fundacji) oraz dawca szpiku, którzy bazując na swoich doświadczeniach opowiadali jak wygląda zabieg przeszczepu, dlaczego jest on tak ważny oraz dlaczego istotne jest, aby liczba dawców się ciągle zwiększała. Na spotkaniach pojawiło się ponad 200 osób, które chciały dowiedzieć się więcej na temat poruszanych zagadnień oraz dołączyć się do działań Fundacji i naszpikować się dobrem.
 • Prezent naszpikowany dobrem – (cały kraj, grudzień)
  Wspólnie z firmą Teva Polska Fundacja organizuje cykliczne akcje, której celem jest powiększenie zasobów polskich rejestrów dawców szpiku kostnego poprzez zakwalifikowanie ich pracowników. Akcja Prezent naszpikowany dobrem składa się z dwóch części:
  edukacyjnej — w newsletterze wewnętrznym: w grudniu przez 4 tygodnie przekazywane były pracownikom informacje dot. dawstwa szpiku: ogólne informacje kto i jak może zostać dawca, wywiad z osoba po przeszczepie i dawcą szpiku oraz informacje o fundacji,
  badan kwalifikujących potencjalnych dawców szpiku połączonych z sesją plenarną dot. idei dawstwa szpiku. Ta część została przeprowadzona w styczniu 2012 roku w Warszawie.
 • Przeprowadzenie kwest:
  przy Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP (Kraków, luty) — zebrana kwota 4.301,00 zł
  przy Parafii pw. Św. M.M.Kolbego (Kraków, luty) — zebrana kwota 5.154,00 zł
  przy Kościele Arka Pana (Kraków, maj) — zebrana kwota 3.490,96 zł
  Dochód został przeznaczony na zwrot kosztów udokumentowanego leczenia podopiecznych Fundacji oraz badania dawców szpiku kostnego. Zezwolenie wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa, Decyzja nr: nr: PB-5022-18/10.

Sprawozdanie finansowe

A. Przychody

RAZEM: 300.438,72 zł

 • Darowizny: 96. 750,63 zł
 • Darowizny 1%: 152.454,67 zł
 • Kwesty: 12. 945,96 zł
 • Darowizny celowe na realizację działań statutowych, np. marsze, konferencje: 36 517,80 zł
 • Odsetki od środków na rachunkach bankowych: 1.563,83 zł
 • Inne: 205,83 zł
 • Z powyższej kwoty – ze środków publicznych (Gmina Kraków): 5.400 zł

B.Informacje o kosztach poniesionych na:

RAZEM: 244.899,06 zł

 • Realizację celów statutowych (w tym m.in. badania dawców szpiku, zwrot kosztów leczenia, konferencja, marsze): 171.320,91 zł
 • Administrację (w tym wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia 43.798,10 zł): 73.427,23 zł
 • Pozostałe koszty:150,92 zł
 • Działalność gospodarczą: nie dotyczy

Przeprowadzone kontrole:

 1. Urząd Miasta Krakowa w dn. 26.10.2011r. przeprowadził Kontrolę Zbiórek Publicznych pod kontem wydanego zezwolenia nr PB-5022-18/10 z dn. 21.04.2010r. Okres objęty kontrolą: czerwiec 2010 — czerwiec 2011 r.
  W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Zbiórki publiczne zostały właściwie przeprowadzone, brak kosztów przeprowadzenia zbiórki, wyniki i cel zbiórki zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15.03.1933r. podano do wiadomości publicznej, zgromadzone fundusze zostały przeznaczone na realizację celów określonych w zezwoleniu. Nie wydano zaleceń pokontrolnych, jedynie w formie ustnej zalecono, aby informować władze organu wydającego zezwolenie o terminie posiedzeń, na których mają być omawiane sprawy użytkowania zebranych datków.
 2. W listopadzie 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę obejmującą 2010 rok. Zakres kontroli:Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W wyniku kontroli ZUS stwierdzono drobne uchybienia — jedna z zawartych umów o dzieło została uznana za umowę zlecenia. Ponadto Fundacja płaciła składkę na Fundusz Pracy od umowy zawartej z osobą powyżej 60 roku życie. Ostateczny efekt kontroli nadpłata składek ZUS.