Merytoryczne i finansowe sprawozdanie
z działalności Fundacji za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

03.10.2001 r. jako fundacja
08.12.2004 r. jako organizacja pożytku publicznego.
Numer KRS-u: 00000 47638

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Prezes Fundacji — Urszula Smok
Wiceprezes Fundacji — Halina Smok
Sekretarz — Anna Goroll-Kaszewska
Członkowie — Janusz Lange, Jadwiga Adam, Krzysztof Jurek

Określenie celów statutowych organizacji:

Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby onkologiczne. We wrześniu 2011 roku Fundacja rozszerzyła swoją statutową działalność zmieniając drugi człon nazwy na Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami.

Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację Urszuli Smok Podaruj Życie.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej
z podaniem realizacji celów statutowych:

1. Pomoc chorym

 • Fundacja bezpłatnie udostępniła konto 28 osobom z różnych miast Polski w celu zbierania pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe. Zgodnie z dyspozycjami podopiecznych pozostałe środki będą przekazane w kolejnych latach.
 • Fundacja udzieliła zapomogi ze środków własnych osobom chorującym onkologicznie i hematologicznie, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Program pomocowy „Kocham życie, dbam o siebie” (cały kraj, kwiecień—grudzień).
  Celem programu było niwelowanie barier w dostępie do leków oraz uświadomienie problemu społecznego, jakim są trudności w dostępie do leków. O uczestnictwo w programie mogły ubiegać się osoby będące pod opieką lekarza hematologa lub onkologa, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc polegała na przekazaniu 30 osobom chorym bonów o wartości 400-1000 zł, które mogli wykorzystać w sieci aptek Dbam o zdrowie.
 • Fundacja dofinansowała zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego oraz transport do ośrodków leczniczych chorym dzieciom i dorosłych z całej Polski.

2. Dawstwo szpiku kostnego

W 2012 roku Fundacja przebadała 146 potencjalnych dawców szpiku kostnego z całego kraju, którzy zostali wpisani do rejestru: Fundacji Urszuli Smok Podaruj Życie, Banku Krajowego DCTK oraz Banku Światowego:

 • badania kwalifikujące potencjalnych dawców szpiku (styczeń, luty, wrzesień, grudzień)
  Fundacja przeprowadziła badania m.in. wśród znanych i cenionych aktorów (Magdalena Cielecka, Maciej Wilewski, Marcin Sianko) oraz dofinansowała koszty badań ze środków zgromadzonych w ramach akcji Torebka naszpikowana dobrem.
 • akcja Prezent naszpikowany dobrem (Kraków, Warszawa, Kutno, styczeń i grudzień)
  Wspólnie z firmą Teva Poland Fundacja organizuje cyklicznie akcję Prezent naszpikowany dobrem. Celem akcji jest powiększenie zasobów polskich rejestrów dawców szpiku kostnego, poprzez wykonywanie badań kwalifikujących wśród pracowników firmy. Akcja Prezent naszpikowany dobrem rozpoczęła się kampanią informacyjną na temat dawstwa szpiku kostnego prowadzoną w firmie Teva przy wsparciu merytorycznym Fundacji Urszuli Smok Podaruj Życie. W newsletterze wewnętrznym firmy przez 4 tygodnie przekazywane były wiadomości dot. dawstwa szpiku kostnego oraz działalności Fundacji. Następnie odbyły się badania kwalifikujące wśród pracowników — w styczniu zostało przebadanych 96 osób, a w grudniu 36. Wydarzeniu towarzyszyła prelekcja dotycząca idei dawstwa szpiku, wygłoszona przez prezes Fundacji Urszulę Smok, której wysłuchali Zarząd i pracownicy firmy Teva z całej Polski. Fundacja zaprosiła do udziału w prelekcji także aktora Macieja Wilewskiego oraz lekarza medycyny z Kliniki Hematologii z Warszawy, którzy zachęcali uczestników do dołączenia do grona potencjalnych dawców szpiku.

3. Pozostałe działania: promocyjne, edukacyjne i integracyjne

 • udział w programach telewizyjnych (Warszawa, luty, marzec)
  Fundacja była zapraszana do magazynów społeczno-poradnikowych: Kawa czy herbata, Pytanie na śniadanie oraz Polonia 24, gdzie wraz ze znanymi osobami propagowała ideę dawstwa szpiku kostnego.
 • akcja Torebka naszpikowana dobrem (cały kraj, marzec)
  Celem akcji było zgromadzenie środków finansowych na przeprowadzenie badań potencjalnych dawców szpiku. Jej współorganizatorami była para uznanych aktorów — Martyna Kliszewska i Jakub Przebindowski. Znane i szanowane Polki przekazały swoje torebki na charytatywną aukcję: Anna Komorowska, Bożena Batycka, Magdalena Cielecka, Urszula Dudziak, Małgorzata Kalicińska, Maja Ostaszewska, Beata Rybotycka, Justyna Steczkowska i Beata Tyszkiewicz. Łączny dochód z licytacji torebek wyniósł 6 525 zł i został przeznaczony na dofinansowanie badań potencjalnych dawców szpiku w dniu 22 września 2012 r.
 • projekt fotograficzny Zostań muzą Agaty Dyki (cały kraj, maj—październik)
  Fundacja wraz z artystką Agatą Dyką organizowała projekt fotograficzny, który obejmował sesje fotograficzne w środowisku osób chorych — dzieci i dorosłych — walczących z chorobą nowotworową. Jego celem było przełamanie stereotypów w pokazywaniu walki z chorobą nowotworową. Za pomocą artystycznej formy przekazu staraliśmy się pokazać, że wszyscy jesteśmy tacy sami, tak samo piękni i wartościowi, a swoje marzenia można realizować bez względu na okoliczności.
 • wyjazd integracyjny Wakacyjne wytchnienie (Kraków, sierpień)
  W ramach projektu RAK — Ratuj, Akceptuj, Kieruj swoim życiem, współfinansowanego z PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja zorganizowała wyjazd integracyjny Wakacyjne wytchnienie.
  Przedsięwzięcie odbyło się w dniach 24—28.08.2012 r. Wzięła w nim udział 42 osobowa grupa chorych onkologicznie dzieci wraz z rodzeństwem i jednym z rodziców, z klinik w Bydgoszczy, Lublinie i Warszawie. Pięciodniowy pobyty był wypełniony wieloma atrakcjami. W programie znalazły się m.in.:
  warsztat edukacyjno- integracyjny pt. „Jak bezpiecznie zwiedzać Kraków i okolice”,
  wycieczka do parku Miniatur w Inwałdzie,
  wycieczka do DinoZatorlandu w Zatorze,
  zwiedzanie Krakowa,
  wizyta w krakowskim Ogrodzie Doświadczeń.
  Zwieńczeniem pobytu była uroczysta kolacja w Restauracji Dominikańskiej, na którą zaprosiliśmy wszystkich uczestników, wolontariuszy oraz Przyjaciół Fundacji.
  Głównym celem Wakacyjnego wytchnienia była integracja rodzin dotkniętych problemem choroby nowotworowej oraz zachęcenie ich do aktywności w życiu społecznym i kulturalnym.
 • spotkania z cyklu Wakacyjne wytchnienie (Kraków, wrzesień i listopad)
  Fundacja przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa zorganizowała cykl spotkań o wspólnej nazwie Wakacyjne wytchnienie. Pierwsze z nich odbyło się w dniach 1—2 września. Uczestniczyła w nim 41 osobowa grupa dzieci chorujących onkologicznie wraz z rodzeństwem i jednym z rodziców, z Krakowa i okolic. Dla uczestników zaplanowaliśmy wiele atrakcji:
  wycieczka do parku Miniatur w Inwałdzie,
  wycieczka do DinoZatorlandu w Zatorze,
  wizyta w parku rozrywki „Fantasy Park”,
  seans filmowy Merida Waleczna.
  Drugie spotkanie z cyklu Wakacyjne wytchnienie polegało na zwiedzaniu Szlaku Turystycznego po Podziemiach Rynku Głównego 17 listopada 2012 r. W sumie w imprezie wzięło udział 21 osób, w tym grupa dzieci chorych onkologicznie leczonych w krakowskich klinikach, ich rodzice, rodzeństwo oraz pracownicy i wolontariusze Fundacji.
  Głównym celem projektu była integracja oraz włączenie do aktywności i czynnego udziału w życiu zbiorowym osób chorych i ich rodzin.
 • wizyta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu
  Sfinansowaliśmy zakup zabawek i gier edukacyjnych dla małych pacjentów USD w Krakowie, które przekazaliśmy na spotkaniu andrzejkowym 30 listopada, zorganizowanym we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych USD.
 • akcja V Marsz Nadziei i Życia (Kraków, wrzesień)
  Celem Marszu było nagłośnienie idei dawstwa szpiku kostnego oraz przybliżenie społeczeństwu sytuacji osób chorujących onkologicznie. Oficjalna część Marszu odbyła się w Magistracie Urzędu Miasta Krakowa. Artyści: Ewa Wachowicz, Łukasz Nowicki, Marcin Sianko oraz Maciej Wilewski przeczytali listy napisane przez osoby chore na białaczkę lub inne nowotwory. Listy zawierały nie tylko ich doświadczenia związane z chorobą, ale przede wszystkim marzenia i postanowienia. Gościem specjalnym, choć niestety nieobecnym, była Halina Frąckowiak, która specjalnie na to spotkanie przygotowała nagranie, na którym przeczytała listy, które odtwarzane były w czasie spotkania.
  Po oficjalnej części odbył się Marsz na trasie: Magistrat — ul. Grodzka — Rynek Główny, Wieża Ratuszowa. Uczestnikami byli mieszkańcy Krakowa, zaproszeni goście, przedstawiciele krakowskich władz oraz wolontariusze. Każda z osób została obdarowana listami przymocowanymi do zielonych balonów. V Marsz Nadziei i Życia został owacyjnie zakończony pod Wieżą Ratuszową akcją Uwolnić marzenia czyli wysłaniem zielonych balonów z listami osób chorych.
  Marsz Nadziei i Życia był również okazją do podsumowania akcji przeprowadzonej w tym roku przez Fundację pod nazwą Torebka naszpikowana dobrem. W marcu na aukcji internetowej zostało zlicytowanych 9 damskich torebek, przekazanych przez znane i szanowane Polki. Całość dochodu została przeznaczona na badania potencjalnych dawców szpiku podczas V Marszu Nadziei i Życia.
  Patronat Honorowy nad Marszem objęli: Metropolita Krakowski — Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Prezydent Miasta Krakowa — prof. Jacek Majchrowski.
 • VIII Krakowska Konferencja (Kraków, CMUJ, październik)
  VIII Krakowska Konferencja odbyła się 19 października 2012 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Została zrealizowana wraz z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, przy wsparciu finansowym PO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Miasta Krakowa.
  Konferencja miała wymiar naukowy i praktyczny. Wybitni specjaliści z dziedziny onkologii i hematologii omówili poszczególne etapy leczenia chorób nowotworowych – od chwili zdiagnozowania poprzez zasadnicze leczenie, aż do całkowitego wyleczenia. Grupę adresatów stanowili studenci nauk medycznych, a także lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i menadżerowie służby zdrowia. Wiele tematów zostało skierowanych do samych chorych i ich rodzin.
  Podsumowaniem konferencji było wydanie publikacji pokonferencyjnej dotyczącej objęcia właściwą opieką pacjenta z chorobą nowotworową. Materiały w niej zawarte zostały skierowane nie tylko do środowiska medycznego ale również do wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem.
 • przeprowadzenie ankiety badawczej Mój świat, moje potrzeby i marzenia (Kraków, listopad)
  Celem ankiety Mój świat, moje potrzeby i marzenia było poznanie oczekiwań i potrzeb osób chorych onkologicznie wobec wolontariatu i Fundacji Urszuli Smok Podaruj Życie. Działanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa i Fundacji Wspólna Droga. Ankieta badawcza została opracowana w dwóch wersjach: dla rodziców dzieci dotkniętych chorobami hematoonkologicznymi oraz dla osób dorosłych zmagającą się z chorobą nowotworową.
  Ankieta składała się z czterech działów (dane demograficzne, informacje dotyczące choroby, wolontariatu i Fundacji Urszuli Smok Podaruj Życie). Badania ankietowe odbywały się w 3 placówkach medycznych Krakowa — w Szpitalu Rydygiera (Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym oraz Oddział Hematologii o Chorób Wewnętrznych), Szpitalu Uniwersyteckim CM UJ (Klinika Hematologii oraz Onkologii) i Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie — Prokocimiu (Kliniki: Transplantologii, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej).
  Uzyskane wyniki były dla Fundacji ważnym źródłem wiedzy o oczekiwaniach i potrzebach osób chorych onkologicznie. Otrzymaliśmy cenne wskazówki, w którym kierunku powinniśmy rozwijać wolontariat oraz jakiej pomocy chorzy najbardziej potrzebują.
 • spotkania w szkołach średnich i uczelniach wyższych
  Fundacja w trakcie roku organizowała w szkołach średnich i uczelniach wyższych spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące dawstwa szpiku kostnego oraz wolontariatu.
  W trakcie przeprowadzanych przez Fundację akcji, a także na zaproszenie innych organizatorów, kolportowaliśmy na szeroką skalę ulotki dotyczące dawstwa szpiku kostnego.
  Udzielaliśmy studentom pomocy merytorycznej przy pisaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych.
  Podobnie jak w latach ubiegłych współpracowaliśmy z innymi organizacjami pozarządowymi z całej Polski (wzajemna wymiana doświadczeń, doradztwo, wsparcie działań).
  Zarząd i pracownicy Fundacji brali udział w szeregu szkoleń podnoszących kwalifikacje, które dotyczyły m.in. wolontariatu, odpowiedzialności prawnej członków zarządu organizacji, konstruowania dokumentów w organizacjach.
  Na zaproszenie organizatorów uczestniczyliśmy ze stoiskiem informacyjnym w Krakowskiej Konferencji Onkologicznej.
  Braliśmy udział w 5 otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, wszystkie złożone przez nas projekty otrzymały dofinansowanie.
  Realizowaliśmy kampanię promocyjną na rzecz przekazania 1 % podatku dla naszej Fundacji.
  Od lat prowadzimy stronę internetową www.podarujzycie.org oraz profile na portalach społecznościowych. Za ich pośrednictwem szeroko promujemy nasze działania oraz uaktualniamy i rozszerzamy informacje dot. chorób hematologicznych i onkologicznych, a także dawstwa szpiku kostnego.
  Kontynuujemy stałą współpracę z mediami o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym. Pozyskaliśmy także w tym sektorze nowych partnerów.

4. Dodatkowe informacje

 • wyróżnienie w programie Podzielmy się ciepłem (Kraków, grudzień)
  Fundacja została wyróżniona w programie „Podzielmy się ciepłem”. Otrzymaliśmy czek o wartości 2.500 zł na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Program społeczny „Podzielmy się ciepłem” funkcjonuje od 2007 r. w ramach porozumienia Elektrociepłowni „Kraków” z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz Gminą Miejską Kraków.
 • Halina Frąckowiak została ambasadorką Fundacji
  Pani Halina Frąckowiak, utożsamiając się z celami i zadaniami Fundacji, zgodziła się wspierać i promować jej działalność — jako ambasador Fundacji — oraz uczestniczyć w organizowanych przez Fundację przedsięwzięciach i kampaniach medialnych.

Sprawozdanie finansowe

A. Przychody

RAZEM: 370. 369,53 zł

 • Darowizny: 37.904,98 zł
 • Darowizny 1%: 149.074,74 zł
 • Inne przychody z działalności nieodpłatnej: 2.890,49 zł
 • Pozostałe przychody operacyjne: 110.374,36 zł, w tym dotacje ze źródeł publicznych: 110.196,96 zł
 • Z działalności gospodarczej (całość została przeznaczona na działalność statutową): 68.100,00 zł
 • Przychody finansowe: 2.024,96 zł

B.Informacje o kosztach poniesionych na:

RAZEM: 328. 979,30 zł

 • Realizację celów statutowych (w tym m.in. badania dawców szpiku, zwrot kosztów leczenia, konferencja, marsze): 99. 894,77 zł
 • Administrację (w tym wynagrodzenia, ubezp. społ, inne świadczenia 43.798,10 zł): 62.687,59 zł
 • Koszty działalności gospodarczej: 42. 277,31 zł
 • Pozostałe koszty operacyjne: 124.118,72 zł ( w tym koszty dotyczące projektów sfinansowanych dotacją: 123.086,92 zł)
 • Koszty finansowe: 0,91 zł

Sprawozdanie finansowe za 2012 r. podlegało audytowi — otrzymało opinię bez zastrzeżeń.